Regulamin konkursu na rymowankę o kotach lub Fundacji FELINEUS

Z okazji Dnia Kota z Fundacją Felineus ogłaszamy Konkurs na rymowankę o kotach lub Fundacji Felineus. Wydarzenie to odbędzie się 18 lutego 2023 r. w Kinie za Rogiem Cafe w Rzeszowie, ul. Mikołaja 6 Szczegóły konkursu zwarte są w regulaminie. A co jeszcze przygotowaliśmy na ten dzień? Zapraszamy na naszą stronę na facebooku.

Regulamin konkursu na rymowankę o kotach lub Fundacji FELINEUS organizowanym przez Fundację dla bezdomnych zwierząt FELINEUS w Rzeszowie

PRZEPISY OGÓLNE:

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja dla bezdomnych zwierząt Felineus mieszczącej się w Rzeszowie Błogosławionego Księdza Kowalskiego 18, 35-317 Rzeszów
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią wraz ze zgłoszeniem obowiązany jest dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora.
 6. Wiersze oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: I – dzieci ; II – dorośli.
 7. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną trzy miejsca: I, II i III. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
 8. Wszystkie wiersze zostaną upublicznione na wydarzeniu Dzień Kota z Fundacją Felineus 18 lutego 2023 r. w Kino za Rogiem Cafe w Rzeszowie; ul. Mikołaja 8 a także na stronie FB
 9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

OCENIANE BĘDĄ:

 •  zgodność treści wiersza z tematem konkursu
 •  oryginalność obrazowania/ ujęcia tematu
 •  bogactwo środków wyrazu
 • poprawność językowa
 • kompozycja

CELE KONKURSU:

 • zachęcanie do twórczości poetyckiej, poprzez możliwość wypowiedzi wierszem na różnorodne tematy,
 • dbałość o kulturę języka,
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów na Dniu Kota.
 • popularyzacja działalności Fundacji Felineus

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy autor może nadesłać 1 wiersz.
 2. Do konkursu można zgłosić tylko wiersz własny, nigdzie niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
 3. Konkurs trwa od 1 lutego do 14 lutego 2023 r. Prace należy nadsyłać drogą e-mail: alicja@felineus.org do 14 lutego włącznie. Prosimy o dopisanie metryczki zawierającej: imię i nazwisko: wiek oraz adres e-mail
 4. Werdykt jury zostanie ogłoszony 18 lutego 2023 r w Kino za Rogiem Cafe w Rzeszowie; ul. Mikołaja, podczas wydarzenia” Dzień Kota z Fundacją Felineus” .
 5. Wartość nagród nie będzie przekraczać 2000 zł.
 6. Jeżeli ktoś nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście w dniu rozdania nagród na wydarzeniu, może to zrobić w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Organizatorem, nie później niż jeden miesiąc tj. do 18 marca 2023 r.
 7. Uczestnik Konkursu przystępujący do prowadzonego Konkursu na rymowankę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zabawy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Uczestnikiem Konkursu. Dane będą przetwarzanie do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez bezpośredni kontakt lub mailowo – na adres: fundacja@felineus.org. Wycofanie zgody oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik zabawy wyraża zgodę na publikację nadesłanej rymowanki na stronie internetowej Fundacji Felineus oraz w mediach społecznościowych Fundacji Felineus, co jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji rymowanek w celach promocyjnych.
 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 11. Uczestnik zwalnia serwis Facebook (Meta) z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Konkursem.

REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik może poinformować Organizatora.
 2. Uwagi i reklamacje należy zgłasza mailowo na adres: alicja@felineus.org w czasie trwania Konkursu.
 3. Reklamacje będę rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia końcowe Sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku niespełnienia bądź naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera ani nie przeprowadza niniejszego Konkursu. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej Fundacji Felineus felineus.org