Statut

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „FELINEUS”

uchwalony w dniu 24 stycznia 2016 r. w Rzeszowie
Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundację ustanawiają: WIOLETTA SZAJNAR i JAKUB ADAM ŁĘTEK, zwani dalej Fundatorami.

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę – „Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS”.
 2. Fundacja dla bezdomnych zwierząt „Felineus”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Żaneta Powęska, Rzeszów, dnia 10.10.2011 (dziesiątego października 2011 roku) i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 4. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja Felineus”.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 6

 1. Fundacja opiera swą działalność na pracy Fundatorów i wolontariuszy, a także Honorowych Członków.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 3. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 4. Fundatorzy mogą postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej członkiem Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.
 5. Honorowy Członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, ma prawo wyrażania swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw przysługującym członkom Zarządu.
 6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

2.    CELE FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w tym:

a)     działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

b)     niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów),

c)     wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji,

d)     zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych domów,

b)     pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.

c)     organizowanie i prowadzenie schronisk i ośrodków adopcyjnych dla zwierząt,

d)     działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

e)     zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

f)      organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji,

g)     organizacje warsztatów, spotkań tematycznych, odczytów, wykładów, wystaw, prelekcji, dni dobroci i przyjaźni do zwierząt,

h)     organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów

i)      działalność wydawniczą, poligraficzną i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie papierowej oraz elektronicznej.

j)      współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji,

k)     zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,

l)      pro zwierzęcy lobbing,

m)   współpracę z policją i strażą miejską,

n)     inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

 1. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 500,00 zł (pięćset złotych 00/100).
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 11

 1. Działalność Fundacji wymieniona w § 9 lit. c), d), f), g), h), i) może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.
 2. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a)     darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b)     subwencje osób prawnych,

c)     odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

d)     dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e)     dochody ze zbiórek publicznych,

f)      dotacje z budżetu państwa,

g)     dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

h)     dochody z działalności gospodarczej

i)      wpływy z działalności odpłatnej.

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji, działalności gospodarczej, działalności odpłatnej oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.
 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na realizację celów statutowych.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Zysk z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

4.    ORGANY FUNDACJI

§ 12

Organami Fundacji są:

a)     Zarząd,

b)     Rada Fundacji.

§13

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków: Prezesa, Wiceprezesa i Członków  Zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy, następne powołuje Rada fundacji zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie pobierają wynagrodzeń.
 3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:

a)     pisemnego zrzeczenia się funkcji,

b)     śmierci,

c)     odwołania z pełnionej funkcji.

 1. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji, na którą został on powołany, w przypadku:

a)     nieusprawiedliwionej nieobecności podczas trzech kolejnych posiedzeń,

b)     długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach zarządu,

c)     skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,

d)     prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Fundacji.

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Każdy z członków zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji. Zaciąganie zobowiązań powyżej 3500 zł wymaga dwóch członków zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania. Zarząd powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i inne osoby działające samodzielnie.
 4. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku.
 5. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji uchwałą Zarządu – zwykłą większością głosów.
 6. Członek Zarządu może być również pracownikiem Fundacji, zatrudnionym na określonych zasadach i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.
 7. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Fundacji i jego wysokość, z tytułu pełnienia w Fundacji innej funkcji wymaga akceptacji członków Zarządu.
 8. Wysokość wynagrodzenia dla pozostałych członków Zarządu Fundacji, z tytułu pełnienia w niej innej funkcji ustala Prezes Zarządu Fundacji.
 9. Wynagrodzenie Zarządu i pracowników Fundacji może być wypłacane ze środków wypracowanych przez Fundację, bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów.

§ 15

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały Zarządu o zmianie statutu i likwidacji Fundacji oraz połączeniu z inną fundacją zapadają w obecności wszystkich członków i wymagają jednomyślności.

§ 16

 1. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 2. Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji, bądź Rada Fundacji albo osoba upoważniona przez Radę Fundacji.

§ 17

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Pierwsza Rada Fundacji jest powoływana przez Fundatorów.
 2. Członkowie Rady Fundacji mają możliwość powołania bezwzględną większością głosów członka Rady Fundacji, w miejsce osoby, której dotyczą okoliczności wskazane poniżej: [lub w przypadku:]

a)     rezygnacji członka Rady Fundacji

b)     śmierci

c)     wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnie funkcji członka Rady Fundacji

d)     prowadzenia przez członka Rady Fundacji działań niezgodnych z interesem Fundacji.

 1. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.
 2. Członkowie Rady Fundacji:

a)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)     mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

d)     wynagrodzenie członków Rady Fundacji może być wypłacane ze środków wypracowanych przez Fundację, bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów.

§ 19

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
 2. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także:

a)     głos oddany podczas video konferencji,

b)     głos oddany za pośrednictwem Internetu,

c)     głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość z wykorzystaniem podpisów elektronicznych lub innych środków identyfikujących osobę.

§ 20

Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 21

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na rok.
 2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.
 3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.
 5. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 22

 1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 23

Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:

a)     zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

b)     ustalanie kierunków i form działania Fundacji,

c)     realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem.

§ 24

Rada Fundacji może:

a)     podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.

b)     wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,

c)     opiniować programy działań,

d)     proponować zmiany w statucie Fundacji.

5.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zabrania się:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)     przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji masters in health administration, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.www.xn--testosteroni-lisravinne-b8b.fi/testosteroni-vaje

§ 26

 1. Zmiana statutu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji i następuje w wyniku podjęcia uchwały o zmianie statutu przez Zarząd Fundacji większością głosów przy obecności wszystkich członków zarządu.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 3. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

§ 27

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a)     zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b)     wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c)     sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d)     sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e)     ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f)      przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g)     zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h)     wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.

 1. Zarząd Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przekazane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Rzeszów, dnia 24 stycznia  2016 roku

 

Prezes Zarządu                           Wiceprezes Zarządu                           Członek Zarządu

Wioletta Szajnar                          Matylda Przepióra                           Anna Szczepańska